Schoolplan

In het schoolplan 2020-2023 hebben we op hoofdlijnen onze visie en onderwijsconcept, ambities doelstellingen en beleidsvoornemens voor deze periode geformuleerd. Het schooljaarplan is een uitwerking van het schoolplan voor een bepaald schooljaar. Jaarlijks meten en analyseren we de kwaliteit van het onderwijs van onze school. We evalueren de verbeterprocessen en beoordelen of we onze doelstellingen hebben bereikt. Daarnaast bekijken we of er zich belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in de schoolomgeving. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn (geweest) op het onderwijs zelf en de kwaliteit van ons onderwijs. Op basis hiervan stellen we onze doelstellingen en uit te voeren activiteiten voor het daaropvolgende schooljaar vast.