MR

Afbeeldingsresultaat voor mr basisschool plaatje

 

De medezeggenschapsraad van de o.b.s de Springplank.

Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur (OPOS) is eindverantwoordelijk voor het beleid en de beslissingen die worden genomen voor de school.
Onze school is één van de zeven openbare scholen in de gemeente Slochteren, de stichting OPOS vormt  het bevoegd gezag.

Het bestuur mag de beslissingen niet alleen nemen, maar doet dit in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De MR probeert zo goed mogelijk de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen te behartigen en adviseert de directie en het schoolbestuur in alle zaken die onze school aangaan. Naast dit adviesrecht heeft de MR ook instemmingsrecht.
Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd.
Over o.a. de volgende onderwerpen heeft de MR recht op inspraak:
-vakantierooster
-formatieplan
-begroting
-besteding schoolbudget
-kwaliteitszorg
-groepsindeling
-ICT-beleidsplan

De MR bestaat bij ons op school uit drie leden van het team (teamgeleding) en 3 drie ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen (oudergeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Tevens is er een ouder en een teamlid vertegenwoordigd in de GMR.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan van alle, bij de stichting OPOS, aangesloten openbare basisscholen in de gemeente Slochteren en wordt gevormd uit een vertegenwoordiging van alle MR’s van de bij de stichting OPOS aangesloten openbare basisscholen.

Vragen?
Als ouder kunt u gerust met vragen bij de MR terecht. Het is voor ons heel belangrijk om te weten wat er leeft bij u als ouder. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van onze kinderen. U kunt contact opnemen met de voorzitter van de MR.  tel. 0598431212.

 

De notulen van de MR van het schooljaar 2018-2019 liggen (digitaal) ter inzage op school.