Zorg

In ons onderwijs houden wij rekening met de verschillen tussen kinderen en bieden we onderwijs op maat. We zijn in principe bereid de mogelijkheden te onderzoeken of we ook aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte onderwijs op maat kunnen bieden.

 Wat wij kunnen:

Onze ondersteuning wordt gekenmerkt door hulpverlening en preventie. Dat betekent tijdige signalering van problemen door de leerkracht, gevolgd door een adequate reactie in de vorm van extra ondersteuning in de klas.

Ook aan kinderen met  extra ondersteuningsbehoefte kunnen we een aangepast onderwijsaanbod ontwikkelen dat aansluit bij de mogelijkheden van deze leerlingen.  We zijn per 1 augustus 2014 overgestapt naar de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs.  Er is een schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven staat wat we als school kunnen bieden op het gebied van extra ondersteuning. Dit document kunt u op onze website vinden. Ten aanzien van een gestructureerde en adequate begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen in onze school hanteren wij een schooleigen protocol “Meer- en hoogbegaafde kinderen”. Voor leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs is een DOE-klas ingericht.

Groepsplannen

De leerkrachten werken met groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling en (delen van) technisch lezen. In het groepsplan wordt beschreven welke doelen we binnen een bepaald termijn met de kinderen willen halen. Om deze doelen te kunnen behalen, beschrijven we welke instructiebehoefte een kind heeft om zover te komen. We doen dit op drie niveaus.

Voor de vakgebieden begrijpend en technisch lezen wordt er gewerkt met niveauplannen. Leerlingen werken d.m.v. een groepsdoorbrekend systeem op hun eigen niveau.

In principe vallen alle leerlingen binnen deze plannen en maken we geen individuele handelingsplannen. Voor de kinderen die een individuele leerlijn nodig hebben, maken we wel individuele plannen. Dit gebeurt pas, nadat we met een externe deskundige overleg hebben gehad en dit is vastgelegd in het dossier van de betreffende leerling. In overleg met de ouders nemen we uiteindelijk het besluit om tot een individueel plan te komen. Deze individuele hulp vindt eerst dan plaats, wanneer de eigen leerlijn met de ouder(-s) van het betreffende kind is besproken, en door de ouder(-s) door middel van ondertekening van de eigen leerlijn toestemming voor deze individuele hulp is verleend.

Extra ondersteuning

De algemene doelstelling van de extra ondersteuning is optimaal onderwijs te bieden òf in onze school òf in een andere school voor primair (speciaal) onderwijs.)

Fase 1:

Wij toetsen de leerlingen, doen observaties en hebben hierover overleg met de ouders. Het  kind krijgt extra instructie en begeleiding binnen de klas.

Fase 2

Lukt de extra ondersteuning in de groep onvoldoende, dan bespreekt de leerkracht het kind met de intern begeleider. De adviezen worden uitgevoerd. Het kan ook zijn dat we externe hulp binnen halen met speciale expertise. Ook deze adviezen worden binnen de mogelijkheden in de groep uitgevoerd.

Fase 3

Na een vooraf afgesproken periode worden de resultaten van de ingezette hulp geëvalueerd en getoetst. Er kan in deze fase voor worden gekozen om de betrokken leerling een eigen leerlijn  te laten volgen, hetgeen inhoudt, dat de leerling volgens een vooraf gepland traject onderwijsleerstof krijgt aangeboden die past bij het onderwijsleerniveau van de betrokken leerling. Het kan ook zijn dat er extra ondersteuning nodig is op andere vlakken. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld gedrag of aanpassingen op visueel gebied. Dan kan er beroep worden gedaan op de expertise bij de subregio Zuidoost van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Gaat een leerling naar het speciaal onderwijs dan wordt het kind aangemeld bij de Commissie van Advies voor een toelaatbaarheidsverklaring. Ook bij deze trajecten zijn vanaf het begin de ouders direct betrokken en worden pas uitgevoerd na toestemming van de ouders.

Meer- en hoogbegaafdheid

Ook voor meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen biedt onze school alle mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling. Door middel van een goede begeleiding en aangepaste onderwijsleerpakketten wordt de onderwijsleerstof op het niveau van de kinderen aangeboden of wordt de onderwijsleerstof versneld aangeboden of verkort aangeboden (compacting). Op deze wijze kunnen deze kinderen bijvoorbeeld naast de Nederlandse en Engelse taal ook al Spaans, of Italiaans leren en wordt veel aandacht besteed aan het wiskundig rekenen en de basisvaardigheden voor het opzetten van werkstukken en leeropdrachten. Ook is naast het versneld doorwerken van het onderwijsleerprogramma het eventueel overslaan van een leerlingengroep absoluut bespreekbaar. Er wordt een dagdeel per week aan de meer- en hoogbegaafde kinderen in onze school apart les gegeven in een zogenaamde PLUS-klas. Deze PLUS klas zal structureel ingezet worden, mits de formatie voldoende ruimte biedt.